Stadgar

Vid Årsmötet den 12 maj 2012 fastställdes nya stadgar för Föreningen Skärgårdsmuseet. Klicka på länken nedan för att skriva ut dem.

Skärgårdsmuseets stadgar, fastställda 2012-05-12

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Stadgar fastställda efter enhälligt beslut på årsmöte 2012-05-12

§ 1. FÖRENINGENS NAMN

Föreningen, som bildades den 23 februari 1969, har namnet Föreningen Skärgårdsmuseet.

§ 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningen som är en ideell opolitisk förening har som ändamål:

 • att samla, tillvarata och bevara minnes- och kulturföremål som har anknytning till skärgårdsmiljön
 • att genom utställningar och information fördjupa insikten om skärgårdens kulturella betydelse
 • att genom olika arrangemang verka för ovanstående syften

Föreningens verksamhet omfattar förutom Skärgårdsmuseet i Stavsnäs också verksamheterna vid Nämdö och på andra orter.

§ 3. ORGANISATION

Föreningen utövar sin verksamhet genom årsmötet, styrelsen, föreningsmöten och kommittéer.

§ 4. MEDLEMSKAP

Var och en som är intresserad av och som delar de syften som ändamålsparagrafen beskriver kan bli medlem genom att erlägga av årsmötet beslutad medlemsavgift.

Medlemsavgift erläggs årligen av:

 • Enskild medlem, fysisk eller juridisk.
 • Familjemedlem, halv medlemsavgift.
 • Ungdomsmedlem, 1/3 medlemsavgift upp till medlemmen fyller 25 år.

Ständigt medlemskap kan erhållas av:

 • juridisk person i maximalt 20 år, efter godkännande av styrelsen, samt av
 • fysisk person

genom erläggande av årsmöte beslutad avgift.

Medlem som genom särskilda gåvor, donationer eller på annat sätt gjort föreningen synnerliga tjänster kan av årsmötet på förslag av styrelsen erhålla ständigt medlemskap.

§ 5. AVGIFTER

Medlemmarnas årliga avgifter fastställs av årsmöte för kommande verksamhetsår. Dessutom fastställer årsmötet avgiften för ständiga medlemskap.

§ 6. ÅRSMÖTE

Styrelsen kallar föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte.

På föreningens årsmöte fastställs stadgar, ändamål och verksamhetsinriktning.

Föreningens medlemmar beslutar om:

 • Kommande års budget och medlemsavgifter
 • Köp och försäljning av fast egendom.

Föreningens medlemmar väljer:

 • Ordförande
 • Styrelseledamöter och suppleanter
 • Revisorer och suppleanter
 • Valberedning med angivande av sammankallande

Föreningens medlemmar tar ställning till:

 • Styrelsens årsredovisning och förslag
 • Inlämnade motioner med styrelsens kommentarer

Årsmöte skall hållas på tid och plats som styrelsen beslutar och meddelar medlemmarna senast två veckor före dagen för mötet.

Medlem som önskar få fråga behandlad av årsmöte skall inkomma med motion senast den 28 februari. Motionen med styrelsens ställningstagande och förslag till beslut skall framgå av kallelsen till årsmötet.

Årsmöte skall företrädesvis hållas före juni månads utgång.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om disposition av resultatet
 12. Behandling av inkomna motioner
 13. Behandling av styrelsens förslag
 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år
 15. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år samt avgifter för ständigt medlemskap
 16. Val av föreningens ordförande
 17. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
 18. Val av styrelseledamöter samt ersättare i styrelsen
 19. Val av två revisorer för ett år och ersättare för dessa
 20. Beslut om kommittéer och utskott
 21. Val av valberedning om tre ledamöter varav en sammankallande
 22. Styrelsens information
 23. Övriga frågor
 24. Årsmötet avslutas

Extra årsmöte hålls då styrelsen så anser befogat eller vid påfordran av revisorerna eller att 1/3 av medlemmarna så begär. Vid extra årsmöte får endast de frågor tas upp till behandling som föranlett mötet.

§ 7. FÖRENINGENS STYRELSE

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi, enligt stadgar, årsmötesbeslut och bidragsgivares villkor.

Styrelsen upprättar årligen förslag till kommande års verksamhetsplan och budget vilka föreläggs årsmöte och skall ligga som grund vid fastställande av medlemsavgifter.

Styrelsen ansvarar för:

 • föreningens medlemsregister
 • att föreningens fasta egendom och ekonomiska tillgångar förvaltas på ett betryggande sätt
 • att föremålssamlingar förvaras, registreras och dokumenteras så att deras värde kan bevaras och i valda delar visas genom utställningar, eller på annat sätt redovisas

Styrelsen äger rätt att för föreningen motta gåvor och donationer.

Styrelsen äger ej rätt att utan årsmötesbeslut;

 • förvärva eller avyttra fast egendom

Styrelsen väljs av årsmöte och består av:

 • ordförande, som väljs varje år
 • sex eller åtta övriga ordinarie ledamöter som väljs med två års mandattid (växelvis), samt högst tre ersättare som inträder i vald ordning vid ordinarie ledamots frånvaro. (ersättare kallas till samtliga sammanträden)

Styrelsen konstituerar sig själv och fastställer sina interna arbetsformer samt utser firmatecknare.

Ordföranden, eller den styrelsen utser, ansvarar för kallelse till styrelsesammanträden.

Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden, alla ordinarie ledamöter och ersättare är kallade och minst hälften av de röstberättigade är närvarande. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsens beslut skall protokollföras.

§ 8. EKONOMI OCH REVISION

Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av föreningen tillgångar. Medel som inte behövs för den löpande verksamheten skall placeras på ett betryggande sätt.

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet för ett år i taget två revisorer och ersättare.

Räkenskaperna förs per kalenderår och skall före den 1 mars året efter vara tillgängliga för revisorerna.

Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 9. RÖSTNING, VAL OCH BESLUT

Vid årsmötet äger varje medlem som erlagt medlemsavgift för året en röst. Röstning kan ske med fullmakt varvid medlem kan representera högst en annan medlem. Styrelsen äger ej rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Medlem, som är myndig, är valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen.

§ 10. UTESLUTNING

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt motverkar föreningen och dess ändamål kan uteslutas, efter beslut av styrelsen.

§ 11. STADGEÄNDRING

Styrelsen skall bereda ärende om stadgeändring som för antagande skall godkännas av två på varandra följande föreningsmöten varav det första skall vara ordinarie årsmöte.

§ 12. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas på två på varandra följande ordinarie årsmöten. Ärendet skall vid årsmötena ha en särskild punkt och vara berett av styrelsen.

Årsmötet beslutar vid upplösning om överlämnandet av kulturhistoriskt viktiga föremål samt föreningens kapital.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

Sidan reviderad 2018-01-06